เกี่ยวกับเรา


 
รับทำบัญชีชลบุรี-รับทำบัญชีใกล้ฉัน
รับตรวจสอบบัญชีชลบุรี-ระยอง-พัทยา-รับตรวจสอบบัญชีใกล้ฉัน

ความเป็นมา (Introduction)

ในสภาวการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน ทำให้ผู้บริหารที่ให้บริหารที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และสิ่งสำคัญในการทำให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินที่เป็นอยู่ของบริษัทนั้นคือรายงานทางการเงินที่ไม่เพียงผู้บริหารเท่านั้น ที่ให้ความสำคัญยังมีหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ ที่ให้ความสำคัญต่องบการเงินของบริษัท ดังนั้นในปัจจุบันระบัญชี รายงานทางการเงิน จึงมีความสำคัญต่อผู้บริหารหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก

        นอกจากนี้ยังมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับทางราชการเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีในภาคธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ทำบัญชี พนักงานบัญชี ผู้รับทำบัญชี หรือ สำนักงานบัญชี ให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายการ การจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดให้มีการสอบบัญชี ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทกำหนดโทษ ดังนั้น ในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบริษัทจัดทำบัญชีที่ได้มาตรฐานเพื่อคอยดูแลธุรกิจของคุณได้อย่างใกล้ชิด และเพื่อลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นบริษัทจัดทำบัญชีมาตรฐานทางการบัญชีระดับแนวหน้าของภาคตะวันออก สร้างระบบการบริหารด้านบัญชีที่เป็นเลิศและพัฒนาสู่ความถูกต้องและเป็นธรรม เสริมสร้างบุคลากรด้านบัญชี นำหน้าด้านเทคโนโลยี มุ่งสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

        มุ่งที่จะเติบโตด้วยสร้างระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน และบริการลูกค้าด้วยความจริงใจอันดีเยี่ยม สร้างทีมงานอย่างมืออาชีพ เข้าใจงานอย่างถ่องแท้ ช่วยเหลือสังคม และพัฒนาการศึกษาด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการทำงานของเรา (Our Policy)

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มีนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลาทำให้ผลงานออกมามีคุณ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากร ที่ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

บริษัท ท๊อปไฟว์ฯ เป็นผู้ที่ให้บริการรับทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบกาณ์ ตรงในวิชาชีพบัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร และบัญชีเงินเดือน 

บริษัทในเครือของเรา

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของท่านเพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ให้มีความมั่นคงทางธุรกิจ

Visitors: 4,377,278