จดทะเบียนบริษัท

 จัดโปรโมชั่น !! สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่

คิดค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งเพียง 2,500 บาท

 

บริการจดทะเบียนบริษัท

1. จดทะเบียนพาณิชย์

2. จดทะเบียนนิติบุคคล

3. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

4. จดทะเบียนเลิกนิติบุคคลและชำระบัญชี

5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง

7. ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit)

 

 

ขอบเขตของงานบริการ

การจัดตั้งบริษัทใหม่ (เปิดบริษัทใหม่)

1. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดเพิ่มทุน ลดทุน จดย้ายสำนักงานที่ตั้งบริษัท เราให้บริการ บริการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT)        

   หากจดทะเบียนจัดตั้งกับเรา เราดำเนินจัดทำพร้อมออกแบบตรายางให้ฟรี (1อัน) (กรณีตรายางรูปแบบไม่ซับซ้อน)

   - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯของเรา ให้บริการจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ทั่วประเทศ 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

      1.1 ตรายาง (ตามแบบที่ท่านต้องการ) รูปแบบตรายางไม่ซับซ้อนจนเกินไป

      1.2 หนังสือรับรองบริษัทฯฉบับเต็ม (อบจ.5, สำเนาผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้จัดตั้งบริษัท)

      1.3 หนังสือจัดตั้งบริษัทฯ

      1.4 เอกสารประกอบการขอเปิด ธนาคาร

      1.5 เอกสารการแนะนำการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล

2. รับจดทะเบียนการค้าอิเล็คทรอนิคที่กรมพัฒนาธุรกิจการชลบุรีร้านค้าห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลชลบุรี

3. รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทชลบุรี(Chonburi)-พัทยา(Pattaya)-ระยอง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงกรรมการจดเพิ่มทุน,

จดลดทุนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เป็นต้น

4. รับจดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด และชำระบัญชีพร้อมบริการปิดงบการเงิน,ตรวจสอบบัญชี

5. จดทะเบียนลิขสิทธิ์สินค้า 

 

Visitors: 4,377,275