บริการปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน

1. ตรวจทานการนำส่งภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30, ภพ.36) รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

2. จัดทำแบบภาษี ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และภพ.30 กรณีที่มีการยื่นเพิ่มเติม

3. บันทึกบัญชี กระทบยอด วางแผนภาษี

4. กระทบยอดรายได้ตามการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภพ.36) กับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5. จัดทำแบบ สบช.3 และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์

6. ปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี ซึ่งประกอบด้วยงบบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกำไรสะสม รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ รายละเอียดเจ้าหนี้คงค้าง รายละเอียดเช็คค้างรับ-จ่าย รายละเอียดเงินลงทุน การผ่อนชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ ทะเบียนสินทรัพย์ และเงินกู้ยิมสถาบันการเงิน (ถ้ามี-ตามประเภทกิจการ)

7. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

Visitors: 4,377,277